Xidmət sifarişləri

Aktiv 4

Qapalı 89

Məhsul sifarişləri

Aktiv 2

Qapalı 69

İcraçılar

Şirkətlər 2599

Fiz. şəxs 2031

Mağaza

Satıcılar 205

Məhsul 1543

VERGI & MALIYYƏ

XÜSUSİ VERGİ MƏSLƏHƏTİ XİDMƏTLƏRİ
BEYNƏLXALQ VERGİTUTMA
HÜQUQİ ŞƏXSİN YENİDƏN TƏŞKİLİ
VERGİ ÖHDƏLİKLƏRİNİN ƏVVƏLCƏDƏN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ ÜÇÜN YARDIM
VERGİ MƏSƏLƏLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİNƏ DAİR MƏSLƏHƏT
“AĞARTMA” XİDMƏTLƏRİ
VERGİ RESTRUKTURİZASİYASI
Transfer Pricing
Mühasibat Uçotu
VERGİ ƏMƏLETMƏSİ
VERGİ PLANLAŞDIRMASI VƏ OPTİMALLAŞDIRMASI
VERGİ YOXLAMASI XİDMƏTLƏRİ
ƏMƏK HAQQI XİDMƏTLƏRİ
FİZİKİ ŞƏXSİN GƏLİR VERGİSİ XİDMƏTLƏRİ
Mənbədən Tutulmuş Vergilərin Təsdiqlənməsi
Hotline Services
Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişləri üzrə Vergitutma

ekvita.com
VERGI & MALIYYƏ şəkil

Görülmüş iş əlavə edildi: 02.08.21
İcraçının əlaqə məlumatları 994123100456 WhatsApp [email protected] 994553996945

Yuxarı