İnsan hüquqları millətindən, yaşayışından, cinsindən, etnik mənsubiyyətindən, rəngindən, dinindən, dilindən və ya digər əlamətlərindən asılı olmayaraq hər bir şəxsin ayrılmaz hüququdur. Hər kəs bir növ ayrı-seçkilik istisna olmaqla, insan hüquqlarına bərabər şəkildə malikdir. Bu hüquqlar bir-biri ilə əlaqəli, qarşılıqlı və bölünməzdir.
 
Universal insan hüquqları tez-tez müqavilələr, adi beynəlxalq hüquq, ümumi hüquq prinsipləri və beynəlxalq hüququn digər mənbələri şəklində qanunla təsbit olunmuş və təmin edilmişdir. Beynəlxalq insan haqları qanunu insanlara hüquq və əsas azadlıqların təşviq edilməsi və qorunması məqsədilə fəaliyyət göstərmək üçün dövlətlərə öhdəlik götürür.
 
Universalite və ayrılmazlıq

Yuxarı